ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ និងឧបករណ៍

អំពីព្រឹត្តិការណ៍